Valmiki Sundarakandam Parayanam
Dec
31
8:30 AM08:30

Valmiki Sundarakandam Parayanam

Reading of the entire Valmiki Sundarakandam by Brahma Sabha members to welcome the new year.

Agenda of the event is as follows:

 1. Sri Ganesh Pooja and Dhyana Shlokams 8:30 am

 2. Sundarakandam Parayanam to 12 noon

 3. Bhoga Pooja

 4. Potluck lunch prasadam  

 5. Sundarakandam parayanam continues

 6. SitaRama Pattabhishekam

 7. Mangala shlokas

 8. Dolotsavam  

 9. Potluck dinner prasadam

View Event →
Sampoorna Sundarakandam parayanam
Dec
31
8:30 AM08:30

Sampoorna Sundarakandam parayanam

Reading of the entire Valmiki Sundarakandam by Brahma Sabha members to welcome the new year.

Agenda of the event is as follows:

 1. Sri Ganesh Pooja and Dhyana Shlokams 8:00 am

 2. Sundarakandam Parayanam to 12 noon

 3. Bhoga Pooja

 4. Potluck lunch prasadam  

 5. Sundarakandam parayanam continues

 6. SitaRama Pattabhishekam

 7. Mangala shlokas

 8. Dolotsavam  

 9. Potluck dinner prasadam

View Event →