Brahma Sabha Chicago Parayanam

Brahma Sabha Chicago bi-weekly parayanam:

Sri Ganesh Pooja, Children's shlokas, Bhoga Pooja

Vaishnava Samhitai  Volume 1 Part 2: Chapters 7, 8, and 9 Godha Kalyanam

Srimad Valmiki Ramayanam Bala Kandam Parayanam

Dolotsavam & Shatakam songs