Brahma Sabha Chicago Parayanam

  • Grayslake, IL

Brahma Sabha Chicago bi-weekly parayanam:

Sri Ganesh Pooja, Children's shlokas, Bhoga Pooja

Sri Vaishnava Samhitai  Parayanam Volume 1 Part 2: Chapters 17 and 18 Sri Ramanujacharya charitam

Srimad Bhagavatam Parayanam Dasamam: Chapter 17

Dolotsavam & Shatakam songs