Brahma Sabha Chicago Parayanam

  • Lincolnshire, IL

Brahma Sabha Chicago bi-weekly parayanam:

Sri Ganesh Pooja, Children's shlokas, Bhoga Pooja

Sri Vaishnava Samhitai  Parayanam Volume 1 Part 2: Chapters 19, 20 and 21 Sri Ramanuja, Kooresha and Parashara Bhattar Chartitrams

Srimad Valmiki Ramayanam Bala Kandam C16, C17 & C18

Dolotsavam & Shatakam songs