Brahma Sabha Chicago Parayanam

  • Palatine, IL

Brahma Sabha Chicago bi-weekly parayanam:

Sri Ganesh Pooja, Children's shlokas, Bhoga Pooja

SundaraKandam: Chapters 7, 8, 29, 31, 36 and 68

Srimad Bhagavatam Parayanam Dasamam: Venu Geetam

Dolotsavam songs