Vaishnava Samhita. Purushottamadasa Charitam. Vol III Book VI Chp 24 Shlokas 18 - 22

रन्ध्रान्भावान्नासिकायां नासामौक्तिकमद्भुतम् |
न शेकस्तु धारयितुं सा राज्ञी दुःखिताsभवत् ||
द्रष्टुकामापि कृष्णस्य नासिकायां मौक्तिकाञ्चिताम् |
संप्राप नितरां शोकमनवाप्तमनोरथा ||
तदा स्वप्ने महाराज्ञा दत्वा दर्शनमद्भुतम् |
उवाच मधुरं कृष्णो भगवान् भक्तवत्सलः ||
श्रीभगवानुवाच 
मा विषीद महाराज्ञी प्रातरागच्छ मन्दिरम् |
तव नासामौक्तिकं तद्देहि मे हेमशोभितम् ||
अर्चकैः शोधयित्वा मे नासिकाग्रं विलोकय |
मौक्तिकं धारामूल्यं नासायां रन्ध्रमस्ति मे || 

As there was no hole in the nose of Lord Gopala, He could not be adorned with a nose ring. This made the queen very sad. She wanted to see the Lord adorned with that jewel. She was dissapointed when it did not materialise. Lord Krishna, the patron of the bhaktas, appeared in her dream and spoke as follows. 

Shri Bhagavan spoke

Oh, dear Mother! Do not feel sad. ome to the temple in the morning and offer your nose ring to Me. You can find a hoe in My nose with the help of the priests. The nose ring can be applied there.

Vaishnava Samhita. Purushottamadasa Charitam. Vol III Book VI Chp 24 Shlokas 16 - 17

कदाचिन्मालिनीदेवी सर्वाण्याभरणानि सा |
अर्पयामास कृष्णाय स्वीयानि परेमपूर्वकम् ||
अर्चका धारयामासुर्भूषनान्यखिलानि ते |
सानन्दं साक्षिगोपालं जगदानन्दकारकम् ||

One day induced by her immense devotion to Lord Sakshi Gopala, Malinidevi offered all her ornaments to the Lord Himself. The priests decorated the Lord with all those jewels. Lord Gopala thus adorned provided delight to all hearts.

Vaishnava Samhita. Purushottamadasa Charitam. Vol III Book VI Chp 24 Shlokas 14 - 15

नीलाचलसमीपे तु ग्रामे निर्माय मन्दिरम् |
तत्र न्यवेशयद्देवं गोपालं सर्वसाक्षिणम् 
नित्यं राजा धर्मपत्न्या मालिन्या सह माधवम् |
सायं प्रातर्दर्शायं परिचर्यापरायणः ||

The king erected a temple in a village near Jagannath Puri (Neelachal) and installed Lord Gopala the Eternal witness therein. Daily he used to go to the temple and render service to the Lord along with his wife. 

Vaishnava Samhita. Purushottamadasa Charitam. Vol III Book VI Chp 24 Shlokas 9 - 13

तच्छ्रुत्वा कुपितो राजा चतुरङ्गबलान्वितः |
पुरुषोत्तमदेवस्तु श्रीविद्यानगरं ययौ ||
विजित्य समरे राजा श्रीविद्यानगराधिपम् |
स्ववीर्यं दर्शयामास सत्यधर्मपरायणः ||
प्रददौ कन्यां स्वयमेव महीपतिः |
पुरुषोत्तमदेवाय मालिनीं हेममालिनीम् ||
विलोक्य साक्षीगोपालं विद्यानगरवासिनम् |
भक्त्या स्वदेशमानस्तु प्रार्थयामास भूपतिः ||
पुरुषोत्तम देवस्य दृढया भक्तिनिष्ठया |
वशीकृतस्तु गोपालो जगन्नाथपुरीं ययौ ||     

King Purushottamadasa was provoked and hence invaded Vidhyanagar with a big army having the four wings of chariotry, elephantry, cavalry and infantry. The truthful and righteous king defeated the ruler of Vidhyanagar and thus proved his might. The ruler of Vidhyanagar was ashamed of himself and gave his daughter Malini in marriage to Purushottamadasa. Purushottamadasa beheld Lord SakshiGopala dwelling at Vidhyanagar and pleaded with Him to fo over to his kingdom. Lord Sakshi Gopala was overhwlmed with the bhakti of Purushottamadasa and reached Jagannath Puri

Vaishnava Samhita. Purushottamadasa Charitam. Vol III Book VI Chp 24 Shlokas 7 - 8

अनुरूपामाप्तुकामो गृहिणीं स महीपतिः |
वव्रे कन्यां महासाध्वीं विद्यानगरभूपतेः ||
स राजा गर्वितः प्राह मार्जकायामयस्य तु |
वैष्णवानां सेवकाय नाहं दद्यां सुतामिति ||

The king came to know that the king of Vidhyanagar had an amicable daughter. He wanted to marry her and hence, sent word to her father. The king of Vidhyanagar was a man puffed with vanity. He insulted Purushottamadasa saying that he would not give his daughter to a man who is engaged in temple-cleaning. 

Vaishnava Samhita. Purushottamadasa Charitam. Vol III Book VI Chp 24 Shlokas 5 - 6

साम्राज्यगौरवं राजा विस्मृत्य भगवत्परः |
जगन्नथालयं गत्वा परिचर्यां करोति सः ||
कुर्वन्नित्यं भगवतो मन्दिरे मार्जनादिकम् |
आनन्दं परमं लेभे विनीतो विष्णुकिङ्करः ||

He was so deeply devoted to Shri Bhagavan that he was oblivious of his high office as the king. He used to go to the temple regularly and render service to Lord Jagannatha. He even attended to the menial job of cleaning the temple very eagerly. He was so humble that he considered himself to be the servant of Shri Bhagavan.

Vaishnava Samhita. Purushottamadasa Charitam. Vol III Book VI Chp 24 Shlokas 1 - 4

श्रीसद्गुरुरुवाच 
पुरुषोत्तमदेवाख्यो राजाsसीदुत्काले पुरा |
महावीरो महाधीरो धर्मरक्षणतत्परः ||
आदित्य इव तेजस्वी चन्द्रवत् प्रियदर्शनः |
हुताश इव दुर्धर्षो बलवान् पवनो यथा ||
समुद्र इव गम्भीरो हिमवानिव सुस्थिरः |
दाता कर्ण इव श्रीमान् धनवान् धनदो यथा ||
युधिष्ठिर इव क्षान्तः शरण्यो राघवो यथा |
अम्बरीष इवायञ्च विष्णुभक्तिपरायणः || 

Shri Sadguru said

There was a king named Purushottamadasa in the Utkala province (Orissa). He was very brave, courageous and deeply rooted in righteousness. The king was powerful like the sun, pleasing like the moon, uncontrolled like agni and strong like vayu. He was majestic like the sea and firm like the Himalayas. He was as generous as Karna and as rich as Kubera. He resembled Dharmaputra in his patience. Lord Rama in protecting the helpless and Ambarisha in his unbounded devotion to Lord Vishnu 

Vaishnava Samhita. Sakshi Gopala Charitam. Vol III Book VI Chp 23 Shlokas 24 - 30

श्री सद्गुरुरुवाच 
इत्युक्तो भगवान् कृष्णो भक्तेन ब्रह्मचारिणा |
श्रीविद्यानगरं शीघ्रं प्रययौ सत्यवत्सलः ||
गच्छतो नगरं श्रीघ्रं कल्याणब्रह्मचारिणः |
पश्चात् कृष्णस्य देवस्य शुश्रुवे नुपूरध्वनिः ||
पुर्याः समीपमागत्य निवृत्तो नूपुरध्वनिः |
पश्चाद्ददर्श भक्तश्च ददृशेsर्चावपुर्हरिः ||
दर्शयामास वर्णीं तं सर्वसाक्षिणमागतम् |
सर्वे जना हरिं दृष्ट्वा प्रापुः परमविस्मयम् ||
सत्यमेव वदत्येष ब्रह्मचारीति माधवः |
सदस्युवाच सानन्दं शुश्रुवुर्निखिला नराः ||
ततो वृद्धश्च सानन्दमनुज्ञातः स्वबन्धुभिः |
स्वलङ्ग्कृतां ददौ कन्यां कल्याणब्रह्मचार्रिणे ||
भगवान् साक्षिगोपालो श्रीविद्यानगरेsवसत् |
भक्तेन पूजितो नित्यं निर्मिते मन्दिरे जनैः ||       

Shri Sadguru continued

When He was told so, Bhagavan Shri Krishna set out for Vidhyanagar along wih the devotee, Brahmachari to give witness to his truthfulness. Kalyana Brahmachari could go on listening to the tinkling of the anklets of Shri Bhagavan. That sound reassured him that Shri Bhagavan was going along with him. Reaching the outskirts of the village, the tinkling stopped. Now the devotee looked back. Bhagavan stood there in the aecha form. Brahmachari showed the Eternal Witness, Shri Bhagavan to all. All People were greatly surprised to see Shri Bhagavan there. In the village assembly Shri Bhagavan proved that Brahmachari was speaking the truth. Listening to that all became happy. Later, with the conset of the relatives, the old man gave his beautifully adorned daughter to Kalyana Brahmachari. Lord Sakshi Gopala (Gopala, the Witness) swelt in the temple built by the devotees at Vidyanagar. Brahmachari was engaged in His daily pooja. 

Thus ends Chapter Twenty Three entitled 'Sakshi Gopala Charitam' of Book VI of Shri Vaishnava Samhita composed by Shri Shri Krishna Premi Swamigal

Vaishnava Samhita. Sakshi Gopala Charitam. Vol III Book VI Chp 23 Shlokas 20 - 23

ब्रह्मचार्युवाच 
अनाथबन्धो गोविन्द करुणासागराच्युत |
त्वं सर्वसाक्षी भवसि श्यामसुन्दर माधव ||
अनाथोsहं कृपासिन्धो दीनवत्सल केशव |
त्वामेव शरणं यामि शरणागतरक्षक ||
मामनाथं कृपासिन्धो तवद्भक्तं सत्यवादिनम् |
निन्दन्त्यनृतवादीति हन्त सर्वे जनाः प्रभो ||
तस्मात्वं शीघ्रमागत्य सत्यं मम निरूपय |
प्रह्लादस्य च भीष्मस्य वाक्यं रक्षितवानसि ||

The Brahmachari prayed

Heh! Kinsman of the helpless orphans! Ocean of compassion! Achyuta! Shyamasundara! Madhava! You are the In-dwelling witness to all. Oh! Ocean of mercy! The patron of the poor! Keshava! Saviour of the surrendered souls! I an orpahn am surrendering unto You. Oh! Lord! Repository of compassion! I am Your truthful devotee. People abuse me as a liar. You made the words of Prahlada and Bheeshma come true. Now, You must come with me and prove the truth of my words.

Vaishnava Samhita. Sakshi Gopala Charitam. Vol III Book VI Chp 23 Shlokas 15 - 19

प्रतिज्ञां स्मारयामास ब्रह्मचारी दृढव्रतः |
सत्यसन्धं कर्तुकामो वृद्धं तं विजितेन्द्रियः ||
निनिदुर्बान्धवाः सर्वे वृद्धस्य ब्रह्मचारिणम् |
असत्यं जल्पतीत्येषु नितरां दुःखितोsभवत् ||
तूष्णीमास ब्राह्मणोपि वृद्धो बन्धिभयेन सः |
सत्यवादी ब्रह्मचारी सभायां धिक्कृतोsभवत् ||
तदा सभायामापृष्टः कृष्णं सस्मार साक्षिणम् |
तथा साक्षिणमानेतुं प्राप बृन्दावनं पुनः ||
ऋजुस्वभावो मान्यश्च दृढविश्वाससंयुतः |
प्रपेदे शरणं भक्तःसर्वसाक्षिणमच्युतम् || 

In order to make the old man a strict adherent to truth the truthful Brahmachari reminded him of the promise he had made. The relatives of the old man abused Brahmachari saying that he was uttering a lie. So he became very sad. The old man remained silent as he was not willing to earn the displeasure of his relatives. The village assembly ruled that the truthful Brahmachari should quit the village. When the assembly questioned him of the truth behind his statement, Brahmachari said that Lord Krishna was the witness. Then he left for Shri Brindavan to bring Shri Krishna to that village. The honest and noble Brahmachari took refuge in Shri Achyuta, the In-dwelling witness, with unshakeable faith.

Vaishnava Samhita. Sakshi Gopala Charitam. Vol III Book VI Chp 23 Shloka 13

अप्रार्थितोपि वृद्धस्तु वटुना वारितोपि च  |
दास्यामि कन्यामिन्येव प्रतिजज्ञे पुरो हरेः ||

Brahmachari did not request him to do so. In fact he cautioned the old man not to make a promise to that effect. But the old man insisted on that promise in the presence of Lord Shri Krishna. 

Vaishnava Samhita. Sakshi Gopala Charitam. Vol III Book VI Chp 23 Shlokas 11 - 12

तत्र बृन्दावने वृद्धो रुजा संपीडितोsभवत् |
सेवाञ्चक्रे प्रेमपूर्वं ब्रह्मचारी दिने दिने ||
प्रह्रष्टः सेवया तस्य ब्राह्मणः कृष्णसन्निधौ |
दास्यामि कन्यकां तुभ्यमित्युवाच स्वयं बत ||

In Brindavan the old man fell ill. Daily Brahmachari attended to his needs very affectionately. The old man became very much pleased with the sevices he rendered to him. So, in front of the Sanctum of Shri Krishna he voluntarily promised to give his daughter in marriage to Kalyana Brahmachari.

Vaishnava Samhita. Sakshi Gopala Charitam. Vol III Book VI Chp 23 Shlokas 6 - 10

श्रीविद्यानगरे कश्चि दासीद्वैष्णवपुङ्गवः |
कल्याणब्रह्मचारीति विख्यातः सद्गुणान्वितः ||
न माता न पिता तस्य न भ्राता न च पोषकः |
अनाथः कृपणश्चासीन्नित्यं भिक्षान्नजीवनः ||
कदाचिद्ब्राह्मणः कश्चिज्जरठो धनिकस्तथा |
प्रतस्थे तीर्थयात्रायै तेनापि वटुना सह ||
ब्रह्मचारी महाशान्तस्तस्य वृद्धस्य सन्ततम् |
आचरन् सादरं सेवामनुयात्रां चकार सः ||
इतस्ततः सञ्चरन्तौ भगवद्ध्यानतत्परौ |
श्रीमद्बृन्दावनं पुण्यं प्रापतुर्यात्रिकौ सुखम् ||        

There was a noble vaishnava called Kalyana Brahmachari in Vidhyanagar. He had lost his parents and had no relatives. As an orphanage having none to fend for him, he was whiling away his life begging for food. Once, a rich old man went on a pilgrimage. He took Kalyana Brahmachari with him. Brahmachari rendered all service ceaselessly to that old man with all kindness. They visited many places immersed in the thoughts of Bhagavan. Finally they reached Shri Brindavan very comfortably.  

Vaishnava Samhita. Sakshi Gopala Charitam. Vol III Book VI Chp 23 Shlokas 3 - 5

अवलम्ब्य दृढश्रद्धामीश्वरे सर्वसाक्षिणि |
आचरेद्वैष्णवो भक्तो धर्ममीश्वरसंमतम् ||
सत्यसन्धस्य भक्तस्य दृढनिष्ठस्य सन्मतेः |
ऋजुबुद्धेः कृपासिन्धुः साक्षी भवति सन्ततम् ||   
तमेव परमात्मानं सर्वसाक्षिणमीश्वरम् |
आश्रित्य भक्तवर्यस्तु सुखं जीवति निर्भरः || 

A bhakta should carry on his duties with unshakable faith in the Lord who is the never-failing witness to everything. The Lord Bhagavan approves of his actions fully and presents Himself as a witness for the sake of a true devotee endowed with unswerving faith, honesty and purity of heart. Relying on the Absolute Being, the Supreme Witness, the bhakta leads a life bereft of cares and worries.

Vaishnava Samhita. Sakshi Gopala Charitam. Vol III Book VI Chp 23 Shlokas 1 - 2

श्रीसद्गुरुरुवाच 
साक्षी सर्वस्य लोकस्य वर्तते भगवान् हरिः |
तत्तत्कर्मफलं यच्छन् सर्वत्र समदर्शनः ||
न तस्य शत्रुर्मित्रं वा कृष्णस्य समदर्शिनः |
फलं कर्मानुरूपं हि तस्माद्भेदो हि दृश्यते ||

Shri Sadguru said

Bhagavan Shri Hari, is the all perceiving witness. Without any discrimination He bestows on all the fruit of their actions. Shri Bhagavan looks at all with an even eye. He does not have liking or dislike for anyone. All differences found in the world are due to the karma of men.

Vaishnava Samhita. Ghanananda Charitam. Vol III Book VI Chp 21 Shlokas 29 - 32

बहुना किं वैष्णवेषु पक्षपातेन माधवः |
आविर्भवति गोविन्दो दुष्टान् शिक्षयितुं मुहुः ||
प्रायश्चित्तानि सन्त्येव दुष्कृतानामशेषतः |
किन्तु भक्तापराधस्य प्रायश्चित्तं न विद्यते ||
सहते भगवान् विष्णुरपराधान् सहस्त्रशः |
आत्मने कल्पितान् भक्तेभ्यःकलितान् खलैः |
भक्तानां रक्षणायैव धियते चक्रमुत्तमम् || 

In fact Shri Madhava is very specially fond of the vaishnavas and hence He incarnates again and again to punish the wicked ones. All sins can be easily expiated. But there is no way of expiation for the greatest sin of abusing the bhagavatas. Bhagavan, Shri Vishnu tolerates thousands of sins committed against Him by His bhaktas, with or without their knowledge. But he never tolerates vilification of the bhaktas by the wicked ones. For Shri Bhagavan holds his weapon of the holy disc in His hand only to protect His bhaktas.

Thus ends Chapter Twenty Two entitled 'Ghanananda Charitam' of Book VI of Shri Vaishnava Samhita composed by Shri Shri Krishna Premi Swamigal.

Vaishnava Samhita. Ghanananda Charitam. Vol III Book VI Chp 21 Shloka 21 - 28

प्रह्लादं भगवद्भक्तं हन्तुमिच्छन् महासुरः |
बहूनुपायान् कृत्वापि विनष्टः स्वयमेव हि ||
व्यर्थमेव कृतक्रोधश्चाम्बरीषे महात्मनि |
अवाप परमं दुःखं दुर्वासाश्च महामुनिः ||
पदा सन्ताडयन् भक्तं महात्मानं विभीषणम् |
वरोन्मत्तो दशग्रीवो गतप्राणः पपात च ||
साधुवृत्तञ्च सुग्रीवं वञ्चयन् भ्रातरं तथा |
बाणेनैकेन निहतो वाली कोसलभूपतेः ||
सहस्त्रभुजयुक्तोऽपि कार्तवीर्यस्तथाsर्जुनः |
कृत्वाsपचारं विप्राणां रामेण निहतो युधि ||
अपराधं विधायैव पाण्डवेषु महात्मसु |
स्वयमेव विनष्टास्ते सर्वे दुर्योधनादयः ||
साधूनां यादवानाञ्च हिंसया कुपितेन वै |
कृष्णेन निहतःकंसःसामात्यबलवाहनः ||
साक्षाद्विष्णोः पार्षदौ च वैकुण्ठभुवनस्थितौ |
भक्तापराधमात्रेण प्रापतुर्दैत्यजन्म च ||

Hiranyakashipu tried many techniques to kill Prahlada, the devotee of Shri Hari. But at the end the asura himself was killed (by Shri Hari). The seer Durvasa, unnecessarily got angry with mahatma Ambarisha, and thus invited trouble for himself. Ravana insulted and kicked mahatma Vibhishina, and as a result of this, himself fell dead on the battlefield. Vali who cheated the good-natured Sugriva was killed by the arrow of Shri Rama. Kartaveeryarjuna was very powerfiul and had thousand hands. Yet he was killed by Parashurama because of the ill-treatment he meted out to the brahmanas. Duryodhana and his brothers were totally eliminated as they deceived the noble Pandavas. Kamsa unleashed atrocities on the sadhus and hence the enraged Lord Shri Krishna destroyed him along with all his kith and kin. Jaya and Vijaya, the attendants of Lord Vishnu in Vaikuntha had to take birth as asuras as they committed the sin of abusing the bhagavatas. 

Vaishnava Samhita. Ghanananda Charitam. Vol III Book VI Chp 21 Shlokas 16 - 19

कुपितो यवनश्चापि खड्गमुद्यम्य बाहुना |
इयेष तत्करं च्छेत्तुं पूतं श्रीवनरेणुभिः ||
तवत्तस्यैव गलितः कराग्रात्खड्ग उत्तमः |
चिच्छेद विपुलं कण्ठं रत्नमाला विभूषितम्  ||
सद्यःपपात यवनो धरण्यां गतजीवितः |
अन्ये प्रदुद्रुवुर्भीता मलेच्छा वैष्णवतेजसा ||
अपराधः कृतो नूनं वैष्णवेषु दुरात्मभिः |
अचिरेणैव कालेन ह्यात्मनाशाय कल्पते || 

The muslim got angry. He took out his knife with an idea of cutting off the hand of Ghanananda, sanctified by the sacred dust of Shri Brindavan he had. At the same moment the knife slipped from his hand and cut off his own neck. Instantly that muslim fell down dead. The other robbers ran away frightened by the divine power of Ghanananda. Any offence committed against the vaishnavas by the wicked ones recoils on themselves within a short time.