Vaishnava Samhita. Shri Krishnadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 6 Shlokas 23 - 27

पुण्डरीकविशालाक्षाच्छ्रीकृष्णवदनाम्बुजात् |

वाराङ्गनयास्तस्यास्तु दृष्टिर्नैव निवर्तते ||

पूर्वं कामपरा वेश्या सद्यः प्रेमपराsभवत् |

तस्या नयनपद्म्याभ्यां न्यपतन्नश्रु बिन्दवः ||

श्रीनाथदर्शनानन्दस्तिमितायतलोचना |

अचलेव शिलामूर्तिस्तस्थौ तस्यैव सन्निथौ ||

अथ श्रीकृष्णदासेन भावुकेन प्रचोदिता |

ननर्त प्रेमभावज्ञा कृष्णभक्तिरसाञ्चिता ||

श्रीनाथं तर्पयन्ती च नाट्येन ललितेन सा |

तत्पादपङ्केरुहयोरात्मानञ्च न्यवेदयत् ||

Ranjani could not take her eyes off the blossomed face of Shri Krishna, resembling a beautiful lotus. Once she had been under the spell of lust. Now she came under the spell of devotion. Tears were dripping from her eyes. Astounded with the darshan of Lord Shrinatha, she stood there in His Sanctum like a statue. Inspired by the devoted Krishnadasa, she started dancing with great devotion to Lord Krishna. She could capture the mood of Shri Krishnadasa filled with loving devotion. She made Shrinatha happy with her dance, and submitted herself at His holy feet as an offering.

Vaishnava Samhita. Shri Krishnadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 6 Shlokas 19 - 22

अजानन्ती च भक्तस्य विशुद्धं हृदयं तदा |

सापि तं चानुगच्छन्ती मेने तत्स्वामिनं नरम् ||

गिरीन्द्रशिखरं गत्वा मन्दिरे बहुसुन्दरे |

श्रीनाथं दर्शयामास पश्येति स्वामिनं मम ||

कोटिमन्मथलावण्यं श्रीनाथं तु विलोक्य सा |

अवाप परमाश्चर्यमवितर्कितसम्भवात् ||

स्त्रीणां यः श्रोत्रमार्गेण प्रसह्याकर्षते मनः |

रञ्जन्याः किं पुनः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः ||

Not realising the piety of Krishnadasa, the girl followed him thinking that his master was an ordinary man. Taking her to the peak of the Govardhana Hill, he showed her Shrinatha seated in the beautiful shrine and said, "Look at my Master". She was astonished to see there unexpectedly Lord Shrinatha, who was standing on a par with a crore of Manmathas in His beauty and grace. Even a person who just listens to the stories connected with Shrinatha gets attracted towards Him. Then, what to say of this girl Ranjani, who had seen Him in front of her?

Vaishnava Samhita. Shri Krishnadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 6 Shlokas 17 - 18

श्रीसद्गुरुरुवाच

ईत्य्क्त्वा कृष्णदासस्य रञ्जनी हृष्टमानसा |

गमनाय मतिं चक्रे नानालङ्कारभूषिता ||

आदाय वेश्यां सुभगां रञ्जनीं लोकरञ्जनीम् |

प्रतस्थे श्रीवनायैव कृष्णदासो दृढव्रतः ||

Shri Sadguru said

Hearing these words of Krishnadasa, Ranjani became very happy. Beautifying herself in many ways, she got ready to go with him. The firm Krishnadasa started towards Shri Brindavan accompanied by that girl Ranjani, who pleased the hearts of all

Vaishnava Samhita. Shri Krishnadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 6 Shloka 10

रञ्जन्युवाच

एवमस्तु महाबुद्धे द्रष्टुमिच्छामि तं प्रियम् |

धनिको वा सुन्दरो वा युवा वा भूपतिस्तव ||

Ranjani said

Oh, the most intelligent man! I shall come with you. I want to see your beloved lord. Is your master very rich? Is he very handsome and young?

Vaishnava Samhita. Shri Krishnadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 6 Shloka 9

कृष्णदास उवाच

गीतेन ते प्रह्रष्टोस्मि नटनेन च सुन्दरि |

वृणोमि त्वां मयाssगच्छ स्वामिनो मम सन्निधिम् ||

Shri Krishnadasa said

Oh, beautiful girl! I am pleased with your dance and music. I am requesting you now, on behalf of my Master, to come with me.

Vaishnava Samhita. Shri Krishnadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 6 Shlokas 8 - 11

तस्याः सङ्कीर्तनं श्रुत्वा कृष्णदासो महामनाः |

प्रविवेश गृहं तस्याः सदाचारयुतोपि सः ||

तत्र षोडशवर्षीयां सौन्दर्यपरिपूरिताम् |

ददर्श रञ्जनीं वेश्यां गानविद्याविचक्षनाम् ||

तस्या दर्शनमात्रेण परमानन्दसम्युतः |

शुश्राव च तया गीतं मधुरं कृष्णकीर्तनम् ||

कीर्तनावासरे भक्तः कृष्णदासस्तु रञ्जनीम् |

दत्वा बहुधनं तस्यै प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् ||

Though endowed with a blemishless character, the large hearted Krishnadasa entered her house. He saw the sixteen year old beautiful girl singing joyfully. Krishnadasa felt very happy to see her. He listened to her sweet music devoted to Shri krishna. Krishnadasa rewarded her adequately keenly listening to that music. Then he addressed her thus, happily.

Vaishnava Smhita. Shri Krishnadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 6 Shlokas 5 - 7

रञ्जनी नाम वेश्यासीद्रमणीमुखाम्बुजा |

रागतालविशेषज्ञा नाट्यलीलाविशारदा ||

भावज्ञा भव्यहृदया रसिकानन्ददायिनी |

लीलाकटाक्षमात्रेण पुंसां हरति मानसम् ||

वल्लकीं रणयन्ती सा सुस्वरं मधुरं जगौ |

राधामुकुन्दयोर्लीलां वर्णयन्ती पदे पदे ||

There was a prostitute named Ranjani with a very charming face. She was an adept in dancing and had deep knowledge of the rules of raga and tala. She used to lure the hearts of men with a very look at them. With a humble disposition she acted according to the moods of the people who came to her with desire. She used to play on the Veena very melodiously, accompanied by her vocal recital through which she expressed the divine sports of Devi Radha and Lord Krishna in a very sweet tone.

Vaishnava Samhita. Shri Krishnadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 6 Shlokas 3 - 4

केनापि भाग्यलेशेन सत्सङ्गं प्राप्य पामरः |

शुद्धात्मा कृष्णपादाब्जसेवको भवति ध्रुवम् ||

पवमानस्य सङ्गेन परागो गिरिमाप्नुयात् |

नीचोपि महतां सङ्गात् प्राप्नोति परमं पदम् ||

Even an ignorant man can certainly become the most devoted servant of the holy feet of Lord Shri Krishna, if he attains the company of the sadhus due to some unknown fortune, and thereby gains purity of heart. Due to its contact with wind, a dust particle can reach the peak of a mountain. In the same way, even a low fool reaches the sacred abode of the Supreme Soul due to the contact of the great and noble men.

Vaishnava Samhita. Shri Krishnadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 6 Shloka 1

श्रीसद्गुरुरुवाच

माहात्म्यं कृष्णदासस्य यक्ष्यामि शृणुत प्रियाः |

सर्वं श्रीनाथकैङ्कर्यं यच्छासनपुरस्क्रुतम् ||

Shri Sadguru said

Oh! Dear ones! I am going to tell you now the splendid story of Shri Krishnadasa according to whose command all the different services to Lord Shrinatha are carried on. Listen to me carefully.

Vaishnava Samhita. Shri Surdas Charitam. Vol III Book VII Chp 5 Shloka 45

यः पठेच्छ्रुणुयाद्रापि सूरदासस्य वैभवम् |

तस्य कृष्णप्रसादेन दिव्यदृष्टिः प्रजायते ||

He who reads or listens to the story of the glory of Shri Surdas is blessed by Lord Krishna with the divine eyes of wisdom.

Thus ends Chapter Five entitled 'Shri Surdas Charitam' of book VII of Shri Vaishnava Samhita composed by Shri Shri Krishna Premi Swamigal.

Vaishnava Samhita. Shri Surdas Charitam. Vol III Book VII Chp 5 Shloka 44

नूनं हि साधवो लोके दुःखितान् द्रष्टुमक्षमाः |

तस्मान्निमील्य नेत्रे ते ध्यानं कुर्वन्ति केशवम् ||

Indeed the sadhus do not want to look at the people who suffer in this world. That is why they close their eyes and meditate upon Shri Krishna.

Vaishnava Samhita. Shri Surdas Charitam. Vol III Book VII Chp 5 Shlokas 40 - 41

श्रीसद्गुरुरुवाच

इत्युक्त्वा देवकीपुत्रः सूरदासस्य पश्यतः |

तत्रैवान्तरधाद्देवः क्षणात् सौदामिनी यथा ||

सूरदासो महात्मा च कृष्णकीर्तनतत्परः |

चचार यमुनातीरे वल्लभाचार्यलालितः ||

Shri Sadguru continued

Having spoken thus, Shri Krishna, the dear child of Devaki, vanished in a second like lightning even when Shri Surdas was looking on. Affectionately looked after by Shri Vallabha, Surdas led a happy life on the back of the Yamuna, having Krishna kirtan as the only object of his life.

Vaishnava Samhita. Shri Surdas Charitam. Vol III Book VII Chp 5 Shlokas 38 - 39

श्रीभगवानुवाच

एवमस्तु महाभाग प्रीतोस्मि तव निष्ठया |

मद्दर्शनायैव नित्यं दिव्यदृष्टिं ददामि ते ||

किन्तु लोकेsन्धको भूत्वा भज मां भक्तवत्सलम् |

अग्रे नृत्यामि ते भक्त कुर्वतो मम कीर्तनम् ||

Shri Bhagavan said

Oh, the most fortunate one! Let it be as you please. I am very much pleased with your intense devotion. I am blessing you with the inward eyes which will be useful to look at Me alone. Yet leading the life of a blind man, you do bhajan on me, who am fond of the bhaktas. Bhakta! I shall daily dance in mirth in front of you, who are singing in praise of Me

Vaishnava Samhita. Shri Surdas Charitam. Vol III Book VII Chp 5 Shlokas 36 - 37

सूरदास उवाच

दृष्ट्या ममानया नित्यमनालोकितलोकया |

साक्षात्कृतोसि गोविन्द प्रेमाञ्जनविशुद्धया ||

इतः परमपीच्छामि हर्षेणैवान्धतां प्रभो |

नापरं द्रष्टुमिच्छामि यत्कृत्वा तव दर्शनम् ||

Shri Surdas said

Oh! Govinda! You are seen in real form by my eyes which are very pure, which are beautified with the khajal of prem, and which have not seen any other thing in this world. Lord! I earnestly long to remain blind for ever. For, I do not want to see anything else after looking at You.