Vaishnava Samhita. Vitthalanatha Charitam. Vol III Book VII Chp 3 Shlokas 20 - 22

आगच्छ वल्लवीनाथ नवनीतप्रिय प्रभो |

नवीननीरदश्याम नाट्यं कुरु ममाग्रतः ||

अलं परीक्षया देव प्रसीद श्यामसुन्दर |

अटामि मातृवात्सल्यात्वां विचिन्वन् महावने ||

क्वासि गोवर्धनाधीश क्वासि राधामनोहर |

मम दृष्टीपथं शीघ्रं प्राप्नुहि प्राणवल्लभ ||

Oh, Gopinatha! Oh, lover of butter! Oh Lord! Please come. Oh, the one having the complexion of dark rain-bearing clouds! Please come here, and dance in front of me. Oh, Deva! Please put an end to testing me. Oh, blue hued handsome one! Please bless me. Due to my motherly love for You, I am wandering in this forest in search of You. Oh, Lord of Govardhana! Where are You? The captor of Devi Radha's heart! Where are You? Lord of my soul! Please come before me soon.

Vaishnava Samhita. Vitthalanatha Charitam. Vol III Book VII Chp 3 Shloka 19

श्रीविट्ठलनाथ उवाच

हा कृष्ण हा रमानाथ क्वासि क्वासि कृपानिधे |

दर्शनं देहि गोविन्द भक्तवत्सल माधव ||

Shri Vitthalantha cried

Heh, Krishna! Heh, Ramaanatha! The treasure-chest of compassion! Where are you? Oh, Govinda! Madhava! Oh, the lover to the bhaktas! Please bless me with Your darshan.

Vaishnava Samhita. Vitthalanatha Charitam. Vol III Book VII Chp 3 Shlokas 16 - 18

क्वचिच्चतुर्भुजाख्येन भक्तेन सह सञ्चरन् |

अशृणोन्मुरलीगानं गोवर्धनसमीपतः ||

तद्गानवशमापन्नः प्रेमोन्मादसमाकुलः |

आह्वयन्नसूनुञ्च दधाव गिरिकानने ||

इतस्ततः समाकर्ण्य मूरारेर्नूपुरध्वनिम् |

गोवर्धनस्य कान्तारे बभ्राम च महाजवः ||

Once when he was moving about along with a bhakta named Chathurbhuja, he heard the melodious sound of flute from the vicinity of Govardhana Hill. He lost himself in that melody. He was maddened with love and devotion for Nandakumara. He ran about here and there, around the foot of the mountain, calling out for Nandakumara. He went round the forest under the foot of Govardhana, hearing the sweet sound of the tinkling anklets of Shri Krishna.

Vaishnava Samhita. Vitthalanatha Charitam. Vol III Book VII Chp 3 Shlokas 12 - 15

तस्य पत्नीद्वयञ्चासीन्नाम्ना पद्मा च रुक्मिणी |

गार्हस्थ्यं धर्ममकरोत्तयोः प्रेम विवर्धयन् ||

स्वस्य सङ्गल्पमखिलं श्रीनाथो भक्तवत्सलः |

न्यवेदयद्विट्ठलाय नानालीलाप्रियो हरिः ||

वासुदेवं वशीकृत्य वात्सल्येनैव विट्ठलः |

लोके प्रकटयामास तस्य वैभवमद्भुतम् ||

शिश्यैश्च धनिकश्रेष्ठैरर्पितैस्तु महाधनैः |

श्रीनाथस्योत्सवं कुर्वन् दारिद्र्येणावसत्स्वयम् ||

He had two spouses named Padma and Rukmini. He was leading a happy family life augmenting their love. Lord Shrinatha, the one fond of the bhaktas and the one who takes pleasure in exhibiting many sacred sports used to convey His wishes to him. Vitthalanatha had captivated Shri Krishna by his parental love. He spread the glory of the wonderful divine sports of Shri Krishna on the earth. He led a very simple life. But he celebrated all the festivals of Shrinatha on a very grand scale with the money offered by philanthropic rich persons.

श्रीनाथस्योत्सवं कुर्वन् दारिद्र्येणावसत्स्वयम् ||

Vaishnava Samhita. Vitthalanatha Charitam. Vol III Book VII Chp 3 Shloka 11

आनन्दबाष्पनयनो रोमाञ्चकवचः सदा |

वात्सल्यभक्तिसंपूर्णः शुकशास्त्रमुवाच सः ||

He was giving discourses on the Shrimad Bhagavatam uninterruptedly with tears of joyful devotion rolling down from his eyes, and the body getting excited so that his hair stood on end. He was overwhelmed with motherly love for Shri Krishna.

Vaishnava Samhita. Vitthalanatha Charitam. Vol III Book VII Chp 3 Shlokas 9 - 10

एवं बहुविधोपायैः कृष्णे गोकुलनन्दने |

भक्तिं प्रकाशयामास सन्ततं व्रजवासिनाम् ||

अद्यापि श्रूयते नूनं गोवर्धनगुहान्तरे |

कलिकल्मषसंहर्ता तस्य भागवतध्वनिः ||

Thus by different means, the bhakta instilled and deepened the devotion for the child of Gokulam viz. Shri Krishna in the hearts of the inhabitants of Shri Brindavan. The sound of his Bhagavatam recital which is capable of eradicating the malady of Kaliyuga is heard on the Govardhana Hill even today.

Vaishnava Samhita. Vitthalanatha Charitam. Vol III Book VII Chp 3 Shloka 8

तस्य भक्त्तिप्रभावेण म्लेच्छाधिपतिरग्बरः |

गोवर्धनं गोकुलञ्च ददौ तस्मै प्रसन्नधीः ||

The Mogal emperor Akbar was delighted to learn of the glory of Shri Vitthala Goswami's great bhakti. Hence he gifted the Govardhana Hill and Gokulam to Shri Vitthalanatha as royal charities.

Vaishnava Samhita. Vitthalanatha Charitam. Vol III Book VII Chp 3 Shlokas 4 - 5

श्रीनाथस्यैव सततं गोवर्धनगिरौ मुदा |
श्रीवल्लभकृतामष्टयामसेवां समाचरन्  ||
मनोभावानुकूलेन वात्सल्यप्रणयेन हि |
भक्तिं कुर्वन् सदा कृष्णे परमानन्दमाप सः ||

He was always dwelling in great joy born of his deep prema bhakti for Lord Krishna. His devotion was permeated with a feeling of motherly love for Shri Krishna. He was carrying on the routine eight-fold pooja of Shri Krishna in the shrine on the top of the Govardhana Hill, which was initiated by Shri Vallabha. 

Vaishnava Samhita. Vitthalanatha Charitam. Vol III Book VII Chp 3 Shlokas 2 - 3

दिव्यज्ञानोपपन्नश्च दिव्यलीलारसप्रियः |
दिव्यज्ञानरसोन्मत्तो दिव्यदृष्टिसमन्वितः || 
ज्ञानवैराग्यसंपूर्णः प्रेमभक्तिप्रकाशकः | 
शमादिगुणसंपन्नः श्रीभागवततत्त्ववित् ||

He had great wisdom with an inner eye of divine knowledge. He revelled in the divine pastimes of Shri Krishna, and took delight in singing in praise of Shri Krishna. He added glory to prema bhakti. He had a withdrawn attitude and had all good qualities like modesty and humility. He had learnt the secret lying hidden in the Shrimad Bhagavatam. 

Vaishnava Samhita. Vitthalanatha Charitam. Vol III Book VII Chp 3 Shloka 1

श्रीसद्गुरुरुवाच 
श्रीवल्लभस्य तनयो गोस्वामी विड्ठलः स्मृतः |
यस्य कीर्तिपताकैवमद्याप्युच्चलति व्रजे ||

Shri Sadguru said

Shri Vallabha had a son named Vitthala Goswami. Till this day, his fame has been permeating the very air of the Gokulam. 

Vaishnava Samhita. Shri Vallabhacharya Charitam I. Vol III Book VII Chp 2 Shlokas 33 - 38

नन्दगोपालबालश्च भगवान् दर्शनं ददौ |
नवनीतप्रियः कृष्णो यशोदालालितो हरिः ||
दिगम्बरो दिव्यरूपः शार्दूलनखभूषितः |
कज्जलालिप्तनयनः कुटिलालककुन्तलः ||
कटिदेशोपरिन्यस्तक्वणितक्षुद्रघण्टिकः |
हिन्दोलान्दोलितो नित्यं कलाभाषणतत्परः ||
नवीननीदश्यामो नानाक्रीडनकावृतः |
सार्वभौमोsर्भकाणाञ्च सर्वाभरणभूषितः ||
तद्दर्शनपरानन्दस्तिमितायतलोचनः |
भक्तिमेव परां लेभे वात्सल्यरसवर्धिनीम् ||
श्रीवल्लभस्य चरितं यः पथेच्छ्रुणुयादपि |
तस्य श्रीनाथपादाब्जे प्रेमभक्तिर्दृढा भवेत् ||

There, Lord Krishna, the beloved young son of Nandagopa, fond of fresh butter, the bewitchingly handsome king of children gave darshan to Shri Vallabha. He had the complexion of fresh rain-bearing clouds and bright dark curls of hair beautifying His face. He had applied kajal to His beautiful eyes. He was adorned with various ornaments like a necklace with a tiger-claw pendant and a jewel of small tinkling bells. He was a digambara. He appeared as the most loving child seated in a cradle with a number of toys around Him. Shri Vallabha's eyes dazzled with untold happiness at the darshan of this form of Shri Krishna. As a result, his devotion got further strengthened with the blending of material love for Shri Krishna. One who reads or listens to the life story of Shri Vallabha attains unflinching devotion to the holy feet of Shrinatha. 

Thus ends Chapter Two entitled 'Shri Vallabhacharya Charitam II' of Book VII of Shri Vaishnava Samhita composed by Shri Shri Krishna Premi Swamigal. 

Vaishnava Samhita. Shri Vallabhacharya Charitam I. Vol III Book VII Chp 2 Shlokas 31 - 32

श्रीसद्गुरुरुवाच 
इति श्रीनाथदेवस्य वचनं श्रवनामृतम् |
आकर्ण्य वल्लभाचार्यः प्राप सन्तोषमुत्तमम् ||
अथ श्रीगोकुलं गत्वा कृष्णभक्तिं चकार सः |
भार्यया च महासाध्व्या वात्सल्यरसमोहितः ||

Shri Sadguru continued

Listening to these captivating words uttered by Shrinatha, Shri Vallabhacharya attained great joy. Then with sutging motherly love for Lord Krishna and the consequent intoxication of devotion, Shri Vallabha left for Gokulam along with his humble and meek wife. There he remained immersed in Krishna bhakti

Vaishnava Samhita. Shri Vallabhacharya Charitam I. Vol III Book VII Chp 2 Shlokas 28

वात्सल्पादिरसैर्भक्तिर्यदा पुष्टिं गता तदा  |
ददामि दर्शनं तस्मै तेन नित्यं वसामि च ||

When the devotion of a person gets strengthened and ripe with the help of the emotions like affection and love, I give him darshan. I stay along with him in his day-to-day life. 

Vaishnava Samhita. Shri Vallabhacharya Charitam I. Vol III Book VII Chp 2 Shlokas 26 - 27

श्रीभगवानौवाच 
अहमेव परं तत्वं मदंशो जीव उच्यते |
माया च मम शक्तिर्हि यतः सृष्टिः प्रवर्तते ||
फलं मच्चरणप्राप्तिः साधनं भक्तिरुत्तमाः |
श्रीमद्भागवते शास्त्रं प्रमाणं परमुच्यते ||

Shri Bhagavan said

I am the Supreme Soul. The individual souls is a partial incarnation of Mine. Maya (the divine illusion) which is the motivating force of creation is My divine power. Fulfillment in life is to reach My feet. The device for that attainment is unaltered devotion. Shrimad Bhagavatam stands as a strong testimony to this fact.

Vaishnava Samhita. Shri Vallabhacharya Charitam I. Vol III Book VII Chp 2 Shlokas 20 - 25

अथ श्रीपण्डरीक्षेत्रात्प्रस्थितो भक्तसत्तमः |
पत्न्या सह महासाध्व्या बृन्दारण्यमुपागतः ||
लीलास्थलानि कृष्णस्य पश्यन् सूर्यसुतावने |
आनन्दं परमं लेभे कृष्णभक्तो दिने दिने ||
शास्त्रेषु परमं श्रेष्ठं श्रीमद्भागवतं स्मरन् |
व्याख्यां चकार तस्यापि भक्तितत्वप्रकाशिनीम् ||
भगवच्चरितं नित्यं शृण्वन्तस्तन्मुखाम्बुजात् |
बभूवुर्बहवो भक्ता भाग्यवन्तो नरास्तदा ||
गिरीन्द्रशिखरे दिव्यं निर्ममे मन्दिरं शुभम् |
श्रीनाथं तत्र संस्थाप्य चकार च महोत्सवम् ||
तद्भक्तिवशमापन्नो गोवर्धनधरो हरिः |
प्रोवाच भक्तितत्वञ्च तस्मै साक्षादुपागतः ||

Then that distinguished bhakta left for Brindavan along with his chaste wife. That Krishna bhakta visited the places of the divine sport of Lord Krishna situated on the banks of the Yamuna and attained immense bliss. He considered Shrima Bhagavatam as the greatest of the Shastras and hence he wrote a commentary on that, which is capable of enhancing bhakti. Many bhagavatas became fortunate to listen to his discourses on Shrimad Bhagavatam daily. He constructed a stately temple on the top of Govardhana Hill, installed Lord Shrinatha there, and performed all ceremonial rites. Enhanced and convinced by his devotion, Lord Krishna, who lifted the Govardhana Hill, appeared before him and taught him the secret ways of bhakti