Vaishnava Samhita. Vishnudevi Charitam. Vol II Book VI Chp 9 Shlokas 5 - 6

दयालुर्नाम विख्यातश्चासीद्वैश्यो महामनाः  |
रूपलालस्य शिष्यश्च कृष्णसेवापरायणः ||
नाम्ना श्रीविष्णुदेवीति तस्य पुत्री यशस्विनी |
बाल्यात्प्रभृति गोविन्दे प्रेमभक्तिसमन्विता ||   

There was a merchant named Dayalu, a follower of Roopalal Goswami. He was large-hearted and was keenly developing devotion to Shri Krishna. He had a noble daughter named Vishnudevi. She was developing loving devotion to Lord Govinda from her childhood.