Vaishnava Samhita. Dhruvadasa Charitam. Vol II Book VI Chp 7 Shlokas 26 - 27

मार्गेषु प्ररुदन् बालः कृष्ण कृष्णोति कीर्तयन्  |
येनकेनापि मार्गेण बृन्दावनमुपागतः   ||
प्रविश्य स महारण्यं जनसञ्चारवर्जितम्  |
क्षुत्क्लान्तजठरो बालो नितरां प्ररुरोद ह  ||

Young Dhurvadasa was crying and calling for Shri Krishna all the way. With great difficulty he reached Shri Brindavan. Reaching a vast, desolate forest that child started weeping due to hunger.