Vaishnava Samhita. Dhruvadasa Charitam. Vol II Book VI Chp 7 Shlokas 41 - 42

श्रीदेव्युवाच 

मा कुरु त्वं तपो घोरं सुकुमारोसि बालक  |
शीघ्रमेव प्रभुः कृष्णःकरिष्यति कृपां त्वयि  ||
मद्दर्शनममोघं हि भक्तश्रेष्टोसि बालक  |
जानीहि मां महाबुद्धे साक्षाद्राधां हरिप्रियाम्  ||

Shri Devi replied

My child! Do not engage in such sever penance for you are very young. Lord Krishna will shower His grace on you very soon. Oh! Child! You seem to be a great devotee. My darshan will not go waste. Oh, intelligent one! Know Me as Devi Radha, the consort of Shri Krishna.