Vaishnava Samhita. Haseena Charitam. Vol II Book VI Chp 11 Shlokas 16 - 20

शिबिरं कल्पयित्वा ते सुखमुषुर्निशान्तरे |
आजगाम तदा तत्र निघृणं चोरमण्डलम् ||
च्छिन्दन्तः शिबिराण्येवं भिन्दन्तो वणिजश्च तान् |
ताडयन्तो मारयन्तश्चकृर्युद्धकुतूहलम्  ||
तदा कन्याद्वयं तत्र महाभयसमाकुलम् |
क्वचिन्निलीनमवसत्कृष्णचिन्तनतत्परम् ||
तद्विज्ञाय च चोरेन्द्रो हर्षं प्राप भयङ्करः |
बलाज्जहार सहसा बलवान् काममोहितः ||
नरेन्द्रस्तस्य देशस्य श्रुत्वा कन्याद्वयं हतम् |
क्रीत्वाssनिनाय ते कन्ये प्रेम्णा शुद्धान्तमात्मनः || 

They decided to stay there peacefully pitching tents for the night. But suddenly a group of ruthless robbers came there. They tore the tents into pieces and beat and killed the merchants. The two girls got terribly frightened. In great shock they were hiding in a place meditating upon Shri Krishna. Finding them there the robber chieftan became very happy. That strong, cruel, lustful man dragged them away forcefully. When the king of that region came to know of this, with real kindness he bought them for a price and brought them to his place.