Vaishnava Samhita. Murari Charitam. Vol III Book VI Chp 20 Shlokas 5 - 8

काश्चिदासीत् कृष्णभक्तो मुरारिर्नाम वैष्णवः |
विशुद्धहृदयश्चापि रसिकः सुन्दरो युवा ||
निश्चिन्तो निर्भयो लोके निर्भरो निर्मलाशयः |
सङ्गीतशास्त्रकुशलः काव्यालङ्कारकोविदः ||
मन्दस्मितमुखाम्भोजो महिलाचित्तरञ्जनः |
कापट्यरहितो धीरःपितृभक्तः कृपानिधिः ||
सर्वसद्गुणसंपूर्णः सरसप्रेमचेष्टितः |
अभेदभावरसिकः सर्वेषां प्रियदर्शनः ||

There was a great Krishna bhakta named Murari. He was a devout vaishnava and the beloved of all. He took delight in moving with all without any distinctions. He had unbound true love for all and was endowed with all desirable qualities like innocence, compassion and courage. He was an adept in music and poetry. He was blemishless, young , handsome and was a rasika pure at heart.