Vaishnava Samhita. Narayana Muni Charitam. Vol III Book VI Chp 21 Shlokas 8 - 11

तथैवाष्टाङ्गयोगस्य साधनं नियमान्तरे |
वदन्ति परमां भक्तिं हन्त केचन योगिनः ||
केचिन्निन्दन्ति तां भक्तिं प्रशंसन्ति च केचन |
यथावन्न विजानन्ति भक्तिमाहात्म्यमद्भुतम् ||
मुनयोपि विमुह्यन्ति भक्तियोगविनिर्णय |
विशुद्धप्रेमरूपां तां भक्तिं जानन्ति गोपिकाः ||
ज्ञानवैराग्ययोर्नास्ति प्राधान्यं न च कर्मणः |
अस्मिन् बृन्दावने व्यक्तं शुद्धभक्तिर्विराजते ||

Alas! Some yogis say that devotion is the means to develop yoga which has eight folds. Some abuse bhakti. Some praise bhakti. But none has understood fully the glory of sublime loving devotion. Even great rishis get confused when they embark upon defining bhakti. Only the Gopis know the quintessence of true devotion which is the summation of pious prem. In the holy Brindavan no significance is attached to gnana, vairagya and krama. Only prema bhakti shines bright there.