Vaishnava Samhita. Shri Krishnadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 6 Shlokas 28 - 32

रञ्जन्युवाच

श्रीनाथ श्रीरमानाथ स्वामिन् रसिकशेखर |

प्राणवल्लभ गोविन्द पश्य मां तव किङ्करीम् ||

सौन्दर्यं यौवनञ्चैव रासिक्यं नाट्यकौशलम् |

प्राणान् वचः शरीरञ्च सर्वं स्वीकुरु मे प्रभो ||

तवास्मि दासी गोपाल द्रष्टुमिच्छामि नेतरम् |

अवलोक्य कारुण्यादबलां शरणागताम् ||

कथमन्यं कामयेत मादृशी दिव्यसुन्दरी |

पुरुषुणामुत्तमं त्वां त्यक्त्वा भुवनसुन्दरम् ||

निवेदयामि चात्मानं नन्दनन्दन माधव |

अनन्यशरणां दासीं नय मां त्वत्पदाम्बुजम् ||

Ranjani said

Oh! Shrinatha! Lord of Devi Rama! Oh, Master! The Lord of the rasikas! Lord of my soul! Govinda! Please bless me, Your servant-maid and devotee, with one glance of Your eyes. I surrender at Your feet my beauty, my youth, my love for arts and my capacity for enjoying beautiful things, my talent of dancing, my body, my life, my voice, and my power of speech. Gopala! I am your slave. I shall not even look at any other man hereafter. Please cast Your merciful glance on me who have taken refuge in You. Whom other than you, the Purushottama and the most handsome in all the worlds, can a beautiful girl like me love? Nandakumara! Madhava! I offer myself to You. Please take me to Your holy feet. I am a slave of Yours, and have no other refuge.