Vaishnava Samhita. Shri Govindadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 9 Shlokas 13 - 15

पराजितोपि श्रीनाथः प्रययौ गोलिकां हरन् |

क्रुद्धो गोविन्ददासश्च तमेवानुदधाव सः ||

गोलिकाभिर्जगन्नाथं वेद्धुमेनमुपागतम् |

तिरस्कृत्यार्चकाः सर्वे विट्ठलाय न्यवेदयन् ||

गोस्वामी विट्ठलेशश्च गोविन्दं तमुपागतः |

अप्रुच्छन्नितरां क्रुद्धो श्रीनाथे परमात्मनि ||

Even when He was defeated (against the rules of the game), Shrinatha picked up the marble and started running away. Govindadasa followed Him till they reached the temple as he wanted to hit Him with the marble (as per the rule of the game). But the priests did not allow the angry Govindadasa inside the emple. They reported the matter to Shri Vittalanatha. Shri Vitthalanatha came to Govindadasa, who was blazing with anger against Shrinatha, and told him the following: