Vaishnava Samhita. Shridaswami Charitam. Vol III Book VII Chp 11 Shlokas 18 - 23

तदा खलजनैः साकं विट्ठलेशमुपेयिवान् |

नालिकेरफलं शून्यमादाय प्रहसन् खलः ||

समर्पयित्वा तस्मै तत्प्राञ्जलिश्च विनीतवत् |

अन्तः परिहसन् मूढस्तस्थावग्रे महात्मनः ||

खण्डद्वयञ्च सम्युक्तं नालिकेरस्य विट्ठलः |

शून्यं तत्कृत्रीमं वेद श्रीनाथस्य प्रसादतः ||

तस्मै प्रसादरूपेण प्रहसन् साधुसत्तमः |

तद्दत्वा विट्ठलः पराः भुक्त्वैतज्ज्ञानवान् भव ||

सद्य एवाग्रहीदुष्टः साधुनिन्दाकुतूहलात् |

अपश्यत् पूर्णमेवैतन्नालिकेरं तु कृत्रिमम् ||

परमाश्चर्यसम्युक्तो विट्ठलेशस्य चेष्टितात् |

सद्य एव प्रसन्नात्मा तमेव शरणं ययौ ||

Once, along with other wicked persons he glued two coconut shells together to give the false appearance of a real coconut. He came to Shri Vitthalanatha with that coconut in his hand. That foolish man offered that coconut to Shri Vittalanatha, pretending reverence and stood before him with folded hands and heart filled with malice. But, due to the mercy of Shrinatha, Shri Vittalanatha learnt that it was not a real coconut. The most distinguished of the sadhus, Shri Vitthalanatha, gave it back to him, and said that he would become agreat gnani if he ate that. That wicked man, who was interested in abusing the sadhus, broke that coconut into two. To his dismay, it was full. He was taken aback to realise the glory of Shri Vitthalanatha. With a purified heart, he surrendered to Shri Vitthalanatha.