Vaishnava Samhita. Shri Govindadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 9 Shlokas 38 - 42

एकदा श्यामकुण्डस्य समीपे हरिमाह्वयन् |

सञ्जगौ भैरवीरागं कारुण्यरसवर्धनम् ||

तदा तत्रागतश्छन्नो वृक्षमूले क्वचिन्नृपः |

अगम्बरस्तानसेनेन श्रुत्वा शोकमवाप ह ||

आकर्ण्य भैरवीरागं सहसा करुणाकुलम् |

म्लेच्छधिपस्य हृदयं भक्तश्रेष्ठो विवेद सः ||

इतः परमिमं रागं न गास्यामि कदापि च |

इति प्रतिज्ञां विदधे भक्तश्रेष्ठो हरिप्रियः ||

अपराद्धं मया किं ते स्वामिन्निति स भूपतिः |

पप्रच्छ गोविन्ददासं विनीतो विहिताञ्जलिः ||

Once Govindadasa was singing the raga Bhairavi very melodiously and calling out for Lord Shyamasundara, sitting near the pond Govindakunda. Emperor Akbar came there at that time, accompanied by Tansen. Hiding behind a tree, he listened to the music and was greatly moved. Govindadasa, the bhakta could realise that Akbar was touched by his song in the raga Bhairavi. Immediately, he took a vow that he would never sing in future the raga Bhairavi. Seeing this, Akbar asked him very humbly what his fault was and why Govindadasa did so.

Vaishnava Samhita. Shri Govindadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 9 Shlokas 35 - 37

श्रीसद्गुरुरुवाच

इत्युक्तो विट्ठलेशश्च श्रीनाथेन महात्मना |

गोविन्दं सान्त्वयामास मधुरैः प्रियभाषणैः ||

आनीय तं महाभागं श्रीनाथस्य समीपतः |

उपवेश्य च गोस्वामी चकार परिवेषणम् ||

गोविन्ददासगोविन्दौ प्रवदन्तौ परस्परम् |

परमान्नं बुभुजतुः प्रेमलीलापरायणौ ||

Shri Sadguru continued

Listening to these words of Shrinatha, Vitthalanatha consoled and pacified Govindadasa with great affection, using many sweet words. Taking that most fortunate one inside the temple, he made him get seated near Shrinatha, and served food to both of them. The two innocent playmates, Shrinatha and Govindadasa ate happily, conversing with each other.

Vaishnava Samhita. Shri Govindadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 9 Shlokas 31 - 34

श्रीनाथ उवाच

त्वमेव मिथ्या वदसि वात्सल्यान्मयि संप्रति |

गोविन्ददासो जितवानहमेव पराजितः ||

क्रुद्धे गोविन्ददासे तु मय्येवं गोलिकाहरे |

चरुर्विधमिमं भोगं नाहमिच्छामि सांप्रतम् ||

स हि गोविन्ददासस्तु मम प्राणसखो ननु |

मयैव वञ्चितो दीनो वृक्षमूले विषीदति ||

तामानय महासाधुं सुह्रदं प्राणवल्लभम् |

तेनैव साकं जननि काङ्क्षितं सहभोजनम् ||

Shrinatha spoke

Oh, My mother! Only you are saying a lie, because of your love for Me. Govindadasa is the true winner. Only I got defeated in the game. Even then I have snatched away the marble, and have come to the temple. Govindadasa is angry with Me. Hence, I do not like to eat now. Is not Govindadasa My bosom friend? I have cheated him. He is standing there under the tree and crying. Dear Mother! Please bring that good boy, my dear friend, here. I want to eat along with him.

Vaishnava Samhita. Shri Govindadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 9 Shlokas 28 - 30

श्रीविट्ठल उवाच

न शोचसि त्वन् मा हठं कुरु बालक |

अतिक्रान्तो भोगकालः क्लान्तं ते जठरं क्षुधा ||

दुष्टो गोविन्ददासस्तु सात्विकोसि त्वमेव हि |

जितवानहमेवेति मिथ्या वदति सोर्भकः ||

त्वमेव जितवान्नूनं समर्थोसि त्वमेव हि |

ताडयिष्यामि तं चाहं रोदनं मा कुरु प्रभो ||

Shri Vitthalanatha said

Shrinatha! Why are You weeping? My child! Do not be stubborn. It is midnoon now. You are very hungry. Govindadasa is a wicked boy. Only you are very good. He tells a lie that he is the winner of the game. Certainly You are very good and only You are good. My Lord! Do not cry. I shall beat him.

Vaishnava Samhita. Shri Govindadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 9 Shlokas 23 - 25

श्रीसद्गुरुरुवाच

वात्सल्यभावमुग्देन विट्ठलेन तिरस्कृतः |

भक्तःकृष्णसखः सोपि बाष्पाकुलविलोचनः ||

कुटिलभ्रुकुटर्भूत्वा कोपेन स्फुरिताधरः |

तत्रैव मन्दिरद्वारे कृष्णताडन काङ्क्षया ||

वृक्षमूले निगूढश्च निःश्वसन्निःश्वसन् मुहुः |

उपविष्टोsभवत्क्रुद्धो दन्तान् कटकटापयन् ||

Shri Sadguru continued

Govindadasa was thus brushed aside by Shri Vitthalanatha, who was filled with motherly love for Shrinatha. Govindadasa became very angry and desperate. He hid himself behind a tree near the temple, and stood there shedding tears. He was heaving deep sighs. His brows were twitching and lips quivering in anger.

Vaishnava Samhita. Shri Govindadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 9 Shlokas 19 - 22

गोविन्ददास उवाच

मया पराजितोप्येष श्रीनाथस्तव बालकः |

गोलिकां मेsपह्रत्यात्र निगूढोस्ति निजालये ||

श्रीविट्ठल उवाच

मिथ्या वदस्यर्भक तवमजितो हि सुरासुरैः |

श्रीनाथ एव जितवान् त्वमेवासि पराजितः ||

गोविन्ददास उवाच

ममैव विजयो मातः श्रीनाथस्तु पराजितः |

त्वं तु वात्सल्यभावेन श्रीनाथं श्लाघसे बत ||

श्रीविट्ठल उवाच

असत्यं बाल वाक्यं ते गच्छ गच्छ तवालयम् |

रन्तुं नार्हसि दुष्टस्त्वं बालेन मम साधुना ||

Shri Govindadasa said

Your son Shrinatha got a defeat at my hands. He has snatched away the marbles from me and is now hiding Himself inside the temple.

Shri Vitthalanatha said

Oh, boy! You are telling a lie. It is only Shrinatha, invincible even to the devas and asuras, who is the winner. Only you are the loser.

Shri Govindadasa said

Oh, mother! Only I am the winner, and Shrinatha is the loser. You are praising Shrinatha because you are related to Him

Shri Vitthalanatha said

My child! You are lying. Go back to your house. You are a bad boy, not fit to play with my child, who is very good.

Vaishnava Samhita. Shri Govindadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 9 Shlokas 16 - 18

श्रीविट्ठल उवाच

सखे गोविन्ददासस्य त्वं मर्यादारहितो ह्यसि |

यः श्रीनाथं ताडयितुं गोलिकाभिरिहागतः ||

गोविन्ददास उवाच

मातर्यशोदे बालस्ते मर्यादारहितो हि सः

मामेव निन्दसि त्वं तु सदाहं सात्विकःकिल ||

श्रीविट्ठल उवाच

एवमस्तु त्वमेवासि सात्विकःकेलितत्पर |

श्रीनाथः कृतवान् किं ते विषमाचारमप्रियम् ||

Shri Vittalanatha said

My dear friend! Oh, Govindadasa! You are going beyond limits. You have come here to beat Shrinatha with the marble. Is it right?

Shri Govindadasa said

(Addressing Vittalanatha, who considered himself to be mother of Shri Krishna, he said as follows.). Oh divine mother! Yashoda! it is only your son who is going beyond limits. It is only he who acts without respect. I am very good. You are unnecessarily scolding me.

Shri Vittalanatha said

Oh, playfyl boy! Let it be so. You may be a very good boy. Yet what mistake did Shrinatha commit?

Vaishnava Samhita. Shri Govindadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 9 Shlokas 13 - 15

पराजितोपि श्रीनाथः प्रययौ गोलिकां हरन् |

क्रुद्धो गोविन्ददासश्च तमेवानुदधाव सः ||

गोलिकाभिर्जगन्नाथं वेद्धुमेनमुपागतम् |

तिरस्कृत्यार्चकाः सर्वे विट्ठलाय न्यवेदयन् ||

गोस्वामी विट्ठलेशश्च गोविन्दं तमुपागतः |

अप्रुच्छन्नितरां क्रुद्धो श्रीनाथे परमात्मनि ||

Even when He was defeated (against the rules of the game), Shrinatha picked up the marble and started running away. Govindadasa followed Him till they reached the temple as he wanted to hit Him with the marble (as per the rule of the game). But the priests did not allow the angry Govindadasa inside the emple. They reported the matter to Shri Vittalanatha. Shri Vitthalanatha came to Govindadasa, who was blazing with anger against Shrinatha, and told him the following:

Vaishnava Samhita. Shri Govindadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 9 Shlokas 7 - 11

क्वचिद्गोविन्ददासेन श्रीनाथो नन्दनन्दनः |

कदम्बमूले चिक्रीड दृषद्भिर्गोलरूपकैः ||

ब्रह्माण्डानां सहस्त्राणि यस्य क्रीडनकानि वै |

सोयं गोविन्ददासेन क्रीडति श्यामसुन्दरः ||

ब्रह्मादयः सुराः सर्वे प्रतीक्षन्ते च यतकृपाम् |

सोयं गोविन्ददासेन क्रीडति प्रेमतत्परः ||

न शक्नुवन्ति यं प्राप्तुं मुनयश्च तपोधनाः |

सोयं गोविन्ददासेन क्रीडति स्वयमीश्वरः ||

यमामनन्ति श्रुतयो निर्गुणं परमव्ययम् |

सोयं गोविन्ददासेन क्रीडति व्रजनन्दनः ||

Once, Shrinatha, the beloved son of Nanda, was playing marble with Govindadasa under a Kadamba tree. Shri Shyamasundara, who has thousands of cosmic entities or Brahmandas as His playthings, was playing with Govindadasa. He, whose mercy is sought with great longing even by the devas like Brahma, was playing with Govindadasa with a lot of love for the latter. That Eshwara (Lord of Lords), who is not realised even by great seers of austere penance, was playing with Govindadasa. That Supreme Soul, who is spoken of by the Vedas as the eternal, attributeless Supreme Being was playing happily with Govindadasa.

Vaishnava Samhita. Shri Govindadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 9 Shlokas 3 - 6

वसन् कदम्बवृक्षस्य मूले गोवर्धनान्तिके |

चकार भक्तिं सुदृढां श्रीनाथपदपङ्कजे ||

सख्यभावेन संयुक्तः शुद्धप्रेमरसेन सः |

चक्रे बहुविधा लीलाः कृष्णेन परमात्मना ||

तद्भक्तिवशमापन्नो भगवान् श्यामसुन्दरः |

चकार लीलां विविधां साक्षाद्दर्शनमागतः ||

सन्ततं विहरंस्तत्र गोवर्धनमहावने |

बभूवोन्मत्तवद्भक्तः श्रीनाथेन दिने दिने ||

He made the foot of a Kadambara tree in the area surrounding Govardhana Hill as his dwelling place. He spent his time in nurturing unflinching devotion to the holy feet of Shrinatha. He developed a sentiment of friendly love (sakhya prem) for Shri Krishna, and got engaged in many kinds of divine pastimes with the Supreme Soul. Bhagavan, Shri Krishna came under the spell of his devotion, and hence He gave darshan to Govindadasa. Shri Bhagavan engaged in many sports with him coming in His true form. Daily that bhakta used to play happily with Shrinatha in the forest situated under the foot of Govardhana Hill. He appeared to be almost a lunatic.

Vaishnava Samhita. Shri Govindadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 9 Shloka 2

कृष्णभक्तिरसोन्मत्तस्त्यक्त्वा दारान् सुतान् गुहम् |

गोवर्धनगिरिं प्राप विरक्तो विजितेन्द्रियः ||

Getting maddened with the nectar of Krishna bhakti, he developed a completely detached attitude. Hence, he renounced the life of a householder, and reached Govardhana Hill.

Vaishnava Samhita. Shri Govindadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 9 Shloka 1

श्रीसद्गुरुरुवाच

आसीद्गोविन्ददासाख्यः कवीन्द्रो वैष्णवोत्तमः |

शिष्यो विट्ठलनाथस्य कृष्णकीर्तनतत्परः ||

Shri Sadguru said

There was a great vaishnavottama named Govindadasa. He was the follower of Shri Vitthalanatha. He had Krishna kirtan as the only aim of his life. He was a great composer too.

Vaishnava Samhita. Shri Paramanandadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 8 Shlokas 29 - 32

त्यक्त्वा गोवर्धने वासं त्यक्त्वा श्रीकृष्णकीर्तनम् |

वृथा दधाति भूभारं मर्त्योsनित्यं कलेबरम् ||

परमानन्ददासस्य कृष्णप्रेमरतस्य तु |

सार्थं हि तस्य नामापि परमानन्दरूपिणः ||

सामान्यं जीवितं लोके विचारः परमोत्तमः |

साधूनां लक्षणं ह्येतत्सर्वमानवरञ्चकम् ||

डाम्भिकाश्च धनोन्मत्ता व्यर्थाडम्बरजीविताः |

एतत्तत्वं न जानन्ति पवित्रं साधुजीवनम् ||

Man unnecessarily bears the deadweight of his body, which is a burden for the earth, forgetting Krishna kirtan and the meaningful stay on the Govardhana Hill. The very name of Paramanandadasa became meaningful as he had deep longing for Krishna prem. Simple living and high thinking - this noble ideal of the sadhus appeals to all the people on this earth. Does it not? Those proud people who take delight in displaying their wealth rolling in pomp and show do not understand the meaning of such a simple and pious life.

Thus ends Chapter Eight entitled 'Paramamandadasa Charitam' of Book VII of Shri Vaishnava Samhita composed by Shri Shri Krishna Premi Swamigal

Vaishnava Samhita. Shri Paramanandadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 8 Shlokas 24 - 28

अथ श्रीगोकुलं गत्वा परमानन्दसम्युतः |

दर्शयामास तस्मै तं नवनीतप्रियं हरिम् ||

अथ गोवर्धनं गत्वा वल्लभः शिष्यवत्सलः |

श्रीनाथं दर्शयामास परानन्दाय धीमते ||

परमानन्ददासश्च वल्लभाचार्यलालितः |

वासञ्चकार सानन्दं गोवर्धनसमीपतः ||

तीरे सुरभिकुण्डस्य गोवर्धनसमीपतः |

तमालवृक्षमूले स वासञ्चक्रे निरन्तरम् ||

तस्य कीर्तननादेन नित्यं मुखरतो गिरिः |

चकार नटनं तदग्रे भगवान् हरिः ||

Then he reached Gokulam along with Paramanandadasa, and showed him Shri Krishna, the child fond of butter.Then Shri Vallabha, the one fond of his disciples, returned to Govardhana and helped the wise Paramanandadasa, in gaining the coveted darshan of Shrinatha. Thus taken care of and patronized by Shri Vallabhacharya, Paramanandadasa stayed happily in the vicinity of Govardhana Hill. Then he chose the foot of a tamala tree near the pool of Surabhi located in the vicinity of Govardhana Hill as his permanent dwelling place. Daily his Krishna kirtan echoed on Govardhana Hill. Shrinatha danced in front of him.

Vaishnava Samhita. Shri Paramanandadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 8 Shlokas 22 - 23

पुलकीकृतसर्वाङ्गो बाष्पसुस्निग्धलोचनः |

नानासात्विकभावैश्च संपूर्णस्वकलेबरः ||

कृष्णध्याननिमग्नास्तु न सस्मार जगत्त्रयम् |

शृण्वन् श्रीवल्लभाचार्यः परमानन्दकीर्तनम् ||

Shri Vallabha got excited to listen to Paramanandadasa's Hari Kirtan. He shed tears of joy and deep devotion. He was highly moved. He was filled with myriad shades of the emotion of prema bhakti. He became oblivious to all the three worlds and remained immersed in Krishna dhyana.

Vaishnava Samhita. Shri Paramanandadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 8 Shlokas 19 - 21

अथ सङ्ग्कीर्तनं कर्तुमाज्ञापयदमुं गुरुः |

हरिलीलामृतास्वादपरमानन्दकौतुकः ||

परमानन्ददासश्च मधुरं वीणया सह |

संयोजयन् प्रेमवीणां हरिलीलां जगौ तदा ||

आकर्ण्य परमानन्ददासस्य हरिकीर्तनम् |

मूर्च्छामवाप चाचार्यः प्रेमोद्वेगाद्दिनत्रयम् ||

Shri Vallabha was inspired by the ardent desire to taste the nectar of Hari kirtan. Hence he ordered Paramanandasa to sing a song. Immediately Paramanandasa sang melodiously a song dealing with the sweet pastimes of Lord Hari, playing on the Veena with a heart filled with prema bhakti. Listening to the song in praise of Lord Hari rendered by Paramanandasa, Shri Vallabha was overwhelmed by the flow of prem and hence he remained unconscious for three days.

Vaishnava Samhita. Shri Paramanandadasa Charitam. Vol III Book VII Chp 8 Shlokas 16 - 18

श्रीसद्गुरुरुवाच

इति निश्चित्य मनसा परानन्दो दृढव्रतः |

निर्जगाम पुराच्छीघ्रं गुरुदर्शनलालसः ||

अचिरेणैव कालेन श्रीवल्लभमुपागतः |

न्यवेदयत्तथात्मानं श्रीपादकमले गुरोः ||

तदागमनहर्षेण प्रोत्फुल्लनयनांबुजः |

श्रीवल्लभः परानन्दमग्रहीत् परेमपूर्वकम् ||

Shri Sadguru continued

Arriving at this decision, the firm-minded Paramanandadasa started from Prayag, induced by the desire to have a darshan of his guru. In a short period, he reached the guru and submitted himself at the holy feet of the latter. Shri Vallabha who became very happy over his arrival accepted Paramanandadasa wholeheartedly