Valmiki Sundarakandam Parayanam
Dec
31
8:30 AM08:30

Valmiki Sundarakandam Parayanam

Reading of the entire Valmiki Sundarakandam by Brahma Sabha members to welcome the new year.

Agenda of the event is as follows:

  1. Sri Ganesh Pooja and Dhyana Shlokams 8:30 am

  2. Sundarakandam Parayanam to 12 noon

  3. Bhoga Pooja

  4. Potluck lunch prasadam  

  5. Sundarakandam parayanam continues

  6. SitaRama Pattabhishekam

  7. Mangala shlokas

  8. Dolotsavam  

  9. Potluck dinner prasadam

View Event →