Srimad Valmiki Ramayanam & Sundarakandam:           

Dhyana Shlokas

Mangala Shlokas           

Study Group

Selected Shlokas from Sundarakandam          

Full Day Parayanam            

Sample Sankalpa          

Childrens' Shlokas:            Sample

Sri Vaishnava Samhita:    Dhyana Shlokas

Srimad Bhagavatham:     Dhyana Shlokas

Srimad Bhagavad Gita:    Dhyana Shlokas

Bhoga Pooja & Dolotsavam Songs:   In Sanskrit

Sri Rama Dolotsavam:      In Sanskrit

Sri Premi Anna's Brahma Sabha Sri Mukham :      In Tamil